Your Guest My Guest

Your Guest My Guest

toont uw relaties in no-time het mooiste van Rotterdam

Neem nu contact op

phoneemail

+31 6 53257435

arrow down

YGMG

Your Guest My Guest toont uw relaties in no-time het mooiste van Rotterdam. 

Rotterdamse ondernemingen ontvangen regelmatig zakenrelaties uit binnen- en buitenland voor een meeting, event of congres. Na een kort, intensief bezoek, vertrekken de meeste internationale gasten dan weer richting Schiphol. Met een beetje geluk zien ze misschien nog de prachtige skyline van Rotterdam. 

Een gemiste kans voor uw relaties, want Rotterdam staat volgens gezaghebbende internationale media en reisorganisaties #5 op de lijst van mooiste wereldsteden.

Your Guest My Guest biedt de mogelijkheid om juist gasten die maar weinig tijd hebben tóch de highlights van Rotterdam te laten zien. In een kort, efficiënt, uniek en op maat gemaakt programma. Deze propositie is voor zowel uw gast als uw onderneming van toegevoegde waarde. Het werkbezoek aan Rotterdam blijft voor deze relaties dankzij u niet bij een gewoon werkbezoek. 

In de uren voorafgaand of na het werkbezoek, nemen wij uw relaties van u over. Ze worden opgehaald en vervoerd in een privé-auto met onze eigen gids en chauffeur. In overleg laten wij uw gasten allereerst de indrukwekkende activiteit van de Rotterdamse haven zien. Daarna is er bijvoorbeeld de keuze voor een toer met de architectonische hoogtepunten van de stad. Of een wandeling door de Markthal. Wij regelen indien gewenst een lunch of diner in een van de beste, hipste lokaties van de stad en brengen uw gasten ten slotte weer naar hun hotel of het vliegveld. 

Al met al een waardevolle verlenging van het bezoek van uw gasten. Zij zijn een bijzondere ervaring rijker en reizen met een extra positieve indruk huiswaarts. U verliest geen tijd met het entertainen van uw zakenrelaties. 

Organisatie

Het concept YGMG is allereerst ontstaan uit liefde voor de stad Rotterdam. Ik woon sinds 1977 in Rotterdam en heb hier mijn rechtenstudie afgerond aan de Erasmus Universiteit. Daarna ben ik gaan werken bij Unilever en diverse andere bedrijven in en rond Rotterdam. De nadruk in mijn werk lag op marketing en communicatie. In deze bijna 40 jaar wonen en werken in Rotterdam is mijn liefde voor deze metropool ontstaan. De stad zelf en haar omgeving heb ik in al haar facetten goed leren kennen.

Van nature beschik ik over een grote hoeveelheid energie die ik graag inzet voor YGMG. Met een positieve uitstraling en een flexibele mentaliteit investeer ik graag in de omgang met mensen.

Door mijn ervaringen in het buitenland spreek ik vloeiend Engels, redelijk Frans en Spaans.

Ik vind het een uitdaging om gasten van YGMG op een creatieve manier een onvergetelijke indruk mee te geven van Rotterdam.

Informatie over de andere gidsen is op aanvraag beschikbaar.

Routes

In principe is alles mogelijk om uw gast te entertainen. Er zijn diverse routes te boeken. Mocht uw gast echter liever gaan golfen of cadeautjes voor het thuisfront gaan kopen, dan is dat ook geen enkel probleem. Wij regelen het.

Na afloop brengt de chauffeur uw gast naar het vliegveld of bijvoorbeeld het restaurant waar u hem verder entertaint.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van routes in en rond Rotterdam:

Voorbeeld 1: Rotterdam en omstreken (± 3 uur)

 • Indruk havengebied Pernis
 • Heijplaat, RDM campus
 • Waterbus naar St Jobshaven, Lloydkwartier
 • De molen van Delfshaven, standbeeld Piet Hein
 • Scheepvaartkwartier 
 • Erasmusbrug
 • Katendrecht 
 • Willemsbrug
 • Markthal, Kubuswoningen

Voorbeeld 2: Rotterdam en water (± 4 uur)

 • Futureland
 • Met de waterbus naar Hoek van Holland
 • Bezoek Maeslantkering
 • Via pont Rozenburg naar Rotterdamse haven
 • Bezoek Kinderdijk

Voorbeeld 3: Rotterdam, de Metropool (± 2 uur)

 • Centraal Station
 • Groothandelsgebouw
 • De loopbrug naar Hofbogen
 • Delftsepoort
 • Markthal
 • Kubuswoningen
 • Zadkine
 • Museumhaven
 • De Rotterdam
 • Hotel New York

Voorbeeld 4: route op basis van specifieke wensen van uw bedrijf of de klant, bijvoorbeeld

 • Architectuur
 • Verkeerssituatie Rotterdam (bruggen/tunnels/knooppunten)
 • Brandgrens
 • Kunst

Tarieven

Gids, chauffeur en auto € 95 per uur
Extra gast € 15 per uur
Reistijd naar bedrijf of gast € 35 per uur
Autokosten € 0.65 per km
Additionele kosten
(zoals toegang musea, lunch, waterbus)
obv nacalculatie  
Meer dan twee gasten in overleg    
Alle prijzen zijn ex BTW    
Vanzelfsprekend kunt u vooraf een offerte aanvragen    
Top

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. BEGRIPSBEPALING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. YourGuestMyGuest, kantoorhoudende aan de Oranjelaan 11, 3062 BN Rotterdam (“YourGuestMyGuest”);

B. Overeenkomst: de tussen YourGuestMyGuest en de Wederpartij tot stand gekomen Overeenkomst (de “Overeenkomst”);

C. Wederpartij: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in uitoefening van enig beroep of bedrijf, die met YourGuestMyGuest een Overeenkomst aangaat (de “Wederpartij”);

Artikel 2. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen YourGuestMyGuest en de Wederpartij waarop deze voorwaarden door YourGuestMyGuest van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleert het in de Overeenkomst bepaalde.

2. YourGuestMyGuest en de Wederpartij komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat deze algemene voorwaarden toepasselijkheid uitsluiten van mogelijk door de Wederpartij gebruikte voorwaarden en bedingen, ongeacht de aard van die voorwaarden en/of bedingen. Deze uitsluiting geldt ook, indien in de voorwaarden van de Wederpartij voorrang is bedongen.

3. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen als neergelegd in deze algemene voorwaarden, dient uitleg te geschieden naar de betekenis die YourGuestMyGuest aan de bepaling geeft.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van YourGuestMyGuest de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

5. YourGuestMyGuest is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Wederpartij verleent bij voorbaat toestemming aan een dergelijke overdracht.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YourGuestMyGuest en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst kan mondeling en/of schriftelijk, daaronder mede begrepen e-mail tot stand komen.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de Overeenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

3. Alle offertes en prijsopgaven zijn indicatief en vrijblijvend. Deze offertes en prijsopgaven worden opgesteld op grond van de op dat moment geldende prijzen. Additionele kosten zullen apart aan de Wederpartij worden gefactureerd.

4. Door YourGuestMyGuest wordt stellig het recht voorbehouden zonder opgave van reden opdrachten te weigeren.

5. YourGuestMyGuest dient door de Wederpartij tijdig te worden voorzien van benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de gegevens die door YourGuestMyGuest mondeling en/of schriftelijk worden opgevraagd bij de Wederpartij en/of waarvan de Wederpartij begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Indien de benodigde gegevens door de Wederpartij niet tijdig zijn overlegd, behoudt

ALGEMENE VOORWAARDEN – YourGuestMyGuest

YourGuestMyGuest zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Additionele kosten die voortkomen uit of samenhangen met de vertraging, worden door YourGuestMyGuest naar redelijkheid doorberekend.

7. Een wijziging van en/of een aanvulling op een of andere bepaling in de algemene voorwaarden en/of Overeenkomst als gewenst door de Wederpartij, heeft dan alleen te gelden wanneer deze wijziging en/of aanvulling zonder voorbehoud en schriftelijk, daaronder mede begrepen e-mail, aanvaard is door YourGuestMyGuest.

8. Door YourGuestMyGuest wordt het recht voorbehouden de algemene voorwaarden onderwijl te wijzigen. YourGuestMyGuest dient de Wederpartij in ieder geval twee (2) weken voor de wijziging in werking treedt op de hoogte te stellen van het voornemen tot wijziging van de algemene voorwaarden.

9. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de beoogde wijziging van de algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden als geldend ten tijde van het in werking treden van de Overeenkomst geldig, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 4. (INSCHAKELEN) DERDE

1. YourGuestMyGuest is gerechtigd, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst een derde(deskundige) in te schakelen, indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.

2. De Wederpartij is niet gerechtigd YourGuestMyGuest te verplichten een (bepaalde) derde(deskundige) in te schakelen.

3. Indien een ingeschakelde dan wel in te schakelen derde(deskundige) zijn aansprakelijkheid beperkt, wordt door de Wederpartij aan YourGuestMyGuest de bevoegdheid verleend om tevens namens de Wederpartij een zodanige beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden.

4. YourGuestMyGuest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke tekortkomingen van een ingeschakelde derde(deskundige).

5. YourGuestMyGuest wordt gevrijwaard door de Wederpartij tegen alle aanspraken van een derde(deskundige) en de daarmee samenhangende door YourGuestMyGuest te maken of gemaakte kosten, welke aanspraken voortvloeien uit of in verband staan met de (uitvoering van de) Overeenkomst.

Artikel 5. BETALING

1. Facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan YourGuestMyGuest te zijn betaald. Het aan YourGuestMyGuest verschuldigde honorarium dient te worden uitgekeerd op een door YourGuestMyGuest beheerde rekening, in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Betalingen van facturen door de Wederpartij hebben zonder korting, verrekening of inhouding plaats te vinden.

3. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim ten opzichte van YourGuestMyGuest, zonder enige ingebrekestelling. De Wederpartij is dan over het uitstaande bedrag de wettelijke achterstandsrente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar verplichting tot betaling op te schorten.

5. YourGuestMyGuest is gerechtigd alle kosten die YourGuestMyGuest maakt ter uitoefening en behoud van haar rechten uit hoofde van of voortvloeiende uit de Overeenkomst, met inbegrip van (buiten)gerechtelijke incassokosten, voor rekening van de Wederpartij laten komen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd

6. Indien bij YourGuestMyGuest gegronde twijfel bestaat dat de Wederpartij niet langer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal voldoen, is de Wederpartij op eerste verzoek van YourGuestMyGuest gehouden zekerheid te stellen. Deze zekerheidsstelling zal pas vervallen, nadat de

ALGEMENE VOORWAARDEN – YourGuestMyGuest

Wederpartij al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 6. GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN

1. Voor een volledig achterwege gebleven, niet tijdige, incorrecte en/of incomplete overdracht van de inhoud van een, door middel van enig (elektronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem, door YourGuestMyGuest ofwel de gebruiker, van enig (elektronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem, overgebracht bericht, zoals per email, social media, post of fax, is YourGuestMyGuest op geen enkele wijze aansprakelijk.

2. Voor schade, ontstaan op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, die ontstaan is door het gebruik maken van, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, enig (elektronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem, is YourGuestMyGuest op geen enkele wijze aansprakelijk.

3. Voor het nemen van maatregelen, welke dan ook, tegen schade, op welke manier en in welke vorm dan ook, die zich mogelijkerwijs kan manifesteren door het gebruik van enig communicatiemiddel, is de Wederpartij zelf verantwoordelijk.

Artikel 7. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien YourGuestMyGuest is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onvolkomen en/of onjuiste gegevens, is YourGuestMyGuest niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook.

2. YourGuestMyGuest is niet aansprakelijk voor gedragingen van de Wederpartij, ook niet indien uit deze gedragingen schade, van welke aard ook, voortvloeit.

3. Indien YourGuestMyGuest aansprakelijk is voor schade van welke aard ook, dan is de aansprakelijkheid van YourGuestMyGuest beperkt tot ten hoogste de waarde van de laatste factuur (excl. BTW).

4. De verplichting tot schadevergoeding van YourGuestMyGuest op grond van welke wettelijke

grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen YourGuestMyGuest uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

5. YourGuestMyGuest is enkel aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt begrepen de redelijke kosten ter constatering van de grond en de omvang van de schade, de mogelijke redelijke kosten gemaakt opdat de onvolkomen prestatie van YourGuestMyGuest aan de Overeenkomst beantwoordt, voor zover de onvolkomen prestatie aan YourGuestMyGuest kan worden toegerekend, en redelijke kosten, gemaakt ter afwending en inperking van schade, voor zover de Wederpartij kan staven dat voornoemde kosten hebben geresulteerd in een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. De aansprakelijkheid van YourGuestMyGuest voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan de som der uitkering van zijn verzekeraar in een zich voordoend geval.

7. Voor indirecte schade als gevolgschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill en gederfde winst, is YourGuestMyGuest nooit aansprakelijk.

8. YourGuestMyGuest wordt gevrijwaard door de Wederpartij tegen alle aanspraken van een derde(deskundige) en de daarmee samenhangende door YourGuestMyGuest te maken of gemaakte kosten, welke aanspraken voortvloeien uit of in verband staan met de (uitvoering van de) Overeenkomst en/of werkzaamheden en/of handelingen als verricht door YourGuestMyGuest conform de Overeenkomst.

9. YourGuestMyGuest is niet aansprakelijk indien schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Wederpartij.

10. YourGuestMyGuest is niet aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan de bagage of

ALGEMENE VOORWAARDEN – YourGuestMyGuest

aan de daarin vervatte eigendommen van de Wederpartij.

11. Indien de door de Wederpartij verschuldigde betaling gering is in verhouding tot de omvang van de door de Wederpartij geleden schade, zal de door YourGuestMyGuest te vergoeden schade gematigd worden.

12. Een beroep op deze algemene voorwaarden kan worden gedaan door elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en of rechtsperso(o)n(en), die door YourGuestMyGuest ingeschakeld zijn (geweest) bij het ten uitvoer brengen van de Overeenkomst.

Artikel 8. ADDITIONELE KOSTEN

1. In geval van wijziging en/of aanvulling in de Overeenkomst met de Wederpartij dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, waardoor YourGuestMyGuest en/of een door haar ingeschakelde derde(deskundige) meer werkzaamheden moet(en) verrichten en/of hogere (on)kosten moet(en) maken zal verrekening van de additionele kosten plaatsvinden.

2. Indien er sprake is van wijzigingen als bedoeld in lid 1 sub a, treedt YourGuestMyGuest hierover met de Wederpartij in overleg. YourGuestMyGuest wijst de Wederpartij daarbij op de financiële consequenties. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van YourGuestMyGuest en verrekening van de additionele kosten onverlet.

Artikel 9.
OPZEGGING EN VOORTIJDIGE BEEINDIGING

1. YourGuestMyGuest dan wel de Wederpartij kunnen door middel van opzegging de Overeenkomst beëindigen. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de Wederpartij heeft op te zeggen met opgave van reden.

2. Wordt de Overeenkomst voortijdig beëindigd, heeft YourGuestMyGuest recht op een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen deel van het honorarium. Bij het vaststellen hiervan wordt

onder andere in acht genomen de reeds door YourGuestMyGuest verrichte bedrijvigheden, het profijt dat de Wederpartij hiervan heeft, en de reden van beëindiging van de Overeenkomst. Door middel van toetsing aan vergelijkbare gevallen zal de veronderstelde hoogte van het honorarium waarvan YourGuestMyGuest een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen deel zal ontvangen, vastgesteld worden.

3. In het in lid 1 bedoelde geval heeft YourGuestMyGuest slechts recht op het volle honorarium, indien het einde van de Overeenkomst aan de Wederpartij is toe te rekenen dan wel redelijkerwijs voor zijn risico dient te komen en de betaling van het volle honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het honorarium worden de besparingen die voor YourGuestMyGuest uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

4. Indien er sprake is van een opzegging als neergelegd in lid 1 van dit artikel, wordt aan YourGuestMyGuest het recht toegekend betaling te vorderen van door YourGuestMyGuest reeds gemaakte dan wel te maken (reservering)kosten, samenhangend met de Overeenkomst, voortkomend uit (een) (rechts)handeling(en), reeds verricht voor het moment van beëindiging.

5. YourGuestMyGuest behoudt zich het recht voor de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten in het geval dat de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig, aan enige verplichting voortvloeiend uit de met YourGuestMyGuest aangegane Overeenkomst voldoet, alsmede indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling van de Wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

6. In gevallen als vermeld in lid 5 heeft YourGuestMyGuest het recht onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.

7. Indien er sprake is van ontbinding is YourGuestMyGuest nimmer gehouden tot het vergoeden van enige schade aan de Wederpartij.

ALGEMENE VOORWAARDEN – YourGuestMyGuest

8. Dit artikel laat de mogelijkheid tot ontbinding op grond van de wet onverlet.

Artikel 10. OVERMACHT

1. YourGuestMyGuest behoudt zich het recht voor in een geval van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst volledig of gedeeltelijk te beëindigen.

2. Indien er sprake is van één der gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel is YourGuestMyGuest op geen enkele wijze schadevergoeding, rente en/of boete verschuldigd.

3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop door YourGuestMyGuest geen invloed kan worden uitgeoefend, waardoor het YourGuestMyGuest niet gegeven is de verplichtingen voortkomend uit de Overeenkomst na te komen.

4. YourGuestMyGuest behoudt zich het recht voor, bij een volledige of gedeeltelijke beëindiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel, betaling te vorderen van door YourGuestMyGuest gemaakte kosten samenhangend met de Overeenkomst, voortkomend uit (een) (rechts)handeling(en), alreeds verricht voor het moment van beëindiging.

5. De Overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen, indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt.

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. (Mondelinge) voortbrengselen van de geest blijven in eigendom van YourGuestMyGuest.

2. De Wederpartij komt niet het recht toe de in lid 1 van dit artikel neergelegde voortbrengselen van de geest, te (doen) exploiteren, en/of te (doen) openbaren, en/of te (doen) verspreiden, en/of te (doen) verstrekken, en/of te (doen) verveelvoudigen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. In het geval dat de Wederpartij strijdig handelt met het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is de Wederpartij aan YourGuestMyGuest een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000,-- per gebeurtenis. YourGuestMyGuest is gerechtigd bijkomende schadevergoeding te vorderen in het geval dat de reële schade meer bedraagt dan het boetebedrag.

Artikel 12. PRIVACY

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijde in acht genomen.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen YourGuestMyGuest en de Wederpartij.
2. Een voorkomend geschil tussen YourGuestMyGuest en de Wederpartij zal enkel door de bevoegde rechter van Rotterdam worden beslecht. Slechts een andere rechter is bevoegd indien bepalingen van dwingend recht deze aanwijzen.

Artikel 14. TER INZAGE

De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van YourGuestMyGuest.